Digitaliseringsstrategi

It - strategi for Skolen i Midten

Målet med denne strategi for digitalisering er at fremme anvendelse af moderne, digitale løsninger og tydeliggøre initiativer, forventninger og nødvendige prioriteringer.
Der foregår allerede gode digitale læreprocesser i mange fag i dag; men udfordringerne
vedrørende digitalisering fordrer, at vi alle forholder os til de mange nye muligheder, krav og forventninger. Strategien skal således kvalificere beslutninger, tiltag og læring med digitalisering.
Denne strategi ligger tæt op af Hedensted Kommunes digitaliseringsstrategi.

Ole

Tema 1: Et digitaliseret læringsmiljø og digitale læremidler

Målsætninger

 • At det digitale er ind tænkt i skolens daglige læringsmiljø.
 • At alle børn opnår digitale færdigheder, der gør dem i stand til at begå sig i det 21. århundredes omskiftelige verden.
 • At alle børn trænes i god skik og anvendelse af sociale medier.
 • At skolens PLC har et præcist overblik over indkøbte digitale læremidler (samt fordelingen mellem didaktiske designet til undervisning, semantiske indholdstekster og funktionelle værktøjer/redskaber).
 • At de indkøbte digitale læremidler anvendes i et didaktisk perspektiv.
 • At der sker en formaliseret videndeling om hvilke digitale aktiviteter, der øger børns faglige læringsudbytte.
 • At elever med særlige behov og specialklasselever tilbydes optimale programmer, tjenester og værktøjer.
 • At alle undervisere benytter de digitale læringsmål og -midler som et hverdagsværktøj.

Handlingsplan

Elever, forældre og lærere skal have et klart billede af, hvad eleverne skal lære på de forskellige klassetrin. De digitale læringsmål skal realiseres og vi skal være parat til at realisere de digitale læringsmål, der er under udarbejdelse af Ministeriet for Børn og Undervisning.

Det forventes, at digitale læremidler kommer til at udgøre en større andel af de samlede læremidler.

Det er tydeligt, at onlinetjenester, Web 2,0 og cloud-computing gradvis erstatter tidligere tiders installerede programpakker, hvilket nødvendigvis må afspejle sig i lærernes valg af læremidler. På SIM har vi dog valgt at fortsætte med brugen af Office-programmerne (Word og Excel).

Tema 2: Personalets it-didaktiske forudsætninger og kompetencer

SIM har fokus på it-didaktisk kompetenceudvikling og har afholdt spotkurser ift. it-didaktik. Skolen i Midten indgik i fælles kompetenceforløb ‘Læring anno 2012′, hvor der arbejdedes systematisk med web 2.0 værktøjer og fagdidaktik. I forbindelse med medarbejderdøgnet søsatte vi projektet: IT og fagfaglighed. Vi er desuden siden blevet udnævnt til at være demonstrationsskole under overskriften: IT fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv.

Målsætninger

 • At der skabes tid og rum til at lærere i fællesskab med hinanden og elever kan eksperimentere med it og fagdidaktik (aktionslæring).
 • At gøre personalets it-didaktiske kompetenceudvikling til en ‘naturlig’ del af skolens hverdagspraksis (‘kulturelle modeller for læring’).
 • At lærerne betragter ny (digital) teknologi som en ‘foretrukken teknologi’ ift. fagdidaktiske overvejelser.
 • At udvikle vejledere og ressourcepersoners rolle og kompetence.
 • At lærere i fællesskab med hinanden og elever eksperimenterer med it, fagdidaktik og skolens læringsaktiviteter.
 • At underviserne træffer kvalificerede valg i anvendelsen af digitale læremidler.
 • At opnå viden om og kendskab til særlige tjenester og værktøjer målrettet elever med særlige behov.

Handlingsplan

På SIM er vi begyndt på kursusforløbet ”Faglighed og IT”, hvor alle lærere deltager.
Januar 2014 – juni 2015 deltager alle lærere i demonstrationsskoleprojektet. Vi er opmærksomme på at give rum om mulighed til fælles dygtiggørelse indenfor området.

Tema 3: Infrastruktur og udstyr

I skoleåret 12/13 indførte vi BYOD, hvilket betød at alle elever i 8. og 9. årgang havde en PC til rådighed i undervisningen. I klasselokalerne har vi fået opsat flere stikkontakter, således at den nødvendige strømforsyning skulle være sikret. I skoleåret 13/14 er målet, at det lykkes også at få 7. årgang med. Alle lærere har desuden fået tilbudt et device til arbejdsbrug.

I samtlige klasselokaler er der et aflåseligt skab med plads til 12 computere, hvor eleverne kan låne en nøgle.

Målsætninger

 • At så mange elever som muligt medbringer egen digital enhed og anvender denne trådløst og sikkert (Bring Your Own Device).
 • At alle elever i 2014 har adgang til velfungerende it, så eleverne kan benytte digitale læremidler i undervisningen. Skolerne skal stille udstyr til rådighed for de (forholdsvis få) elever, der ikke selv har mulighed for at medbringe egne digitale enheder.

Handlingsplan

Forudsætningen for at bruge digitale læremidler og digitale læringsforløb er, at skolernes it-infrastruktur er stabil og i øvrigt fungerer på tilstrækkeligt højt niveau. Elever og lærere skal kunne stole på, at teknologien fungerer hver eneste dag. Vi arbejder (CPU/IT-afdelingen) på at opgradere det trådløse netværk, så der etableres 2:1 netværk på skolen (2 devices 1 bruger).

Tema 4: Digital kommunikation og videndeling

Imellem mennesker er den mundtlige kommunikation vigtig, og skal altid anvendes, hvor det skønnes at være den bedste kommunikationsform. Det fysiske møde er såvel som det virtuelle møde vejen til dette.
Hvor arbejdsgange bliver nemmere, hurtigere, mere effektive, mere informative bruges digital kommunikation. Web 2.0 anvendes i samarbejdet og som læringsværktøj.

Målsætninger

 • At al information mellem skole og forældre foregår digitalt, hvor det giver værdi og andet ikke påkræves.
 • At elevernes læringsmål deles digitalt med elever og forældre.
 • At skolens hjemmeside er informativ og indbydende.
 • At skolens personale deler viden og materialer digitalt – erfaringsudveksling formaliseres lokalt og skolerne (bl.a. fødeskoler) imellem.

Handlingsplan

På SIM benytter vi ”skole-INTRA-pakken” til al kommunikation mellem lærere,
forældre og elever. Anvendelsen af Web 2.0-værktøjer i form af blogs og Wikis kan styrke den digitale erfaringsudveksling og være med til at forbedre elevernes læring – lærerne arbejder hermed i forbindelse med kurset ”faglighed og IT”. Enkelte klasser
er allerede begyndt at anvende Wikis.