10 fordringer

for en god skole på SIM

1. Sundhed, kost og motion

På SIM indgår sundhed, kost og motion som en del af skolens undervisning og kultur. Eleverne skal være i stand til at træffe sunde valg. Vi mener, at sunde bevægelses- og madvaner er med til at øge velvære, indlæring og livskvalitet.
Vi kalder det: I form til at lære. Det betyder, at:

 • Der bliver opbygget en kultur, hvor elever, forældre og lærere ved, at der fx 1 – 2 uger op til efterårsferien er ekstra fokus på sundhed, kost og motion.
 • Vi vil integrere sundhed, kost og motion i den almindelige undervisning.
 • Eleverne får en viden om vigtigheden af/om dette, og at det bliver en naturlig del af deres hverdag.

2. Læringsmiljø, der favner alle

På SIM er der et bredt læringsmiljø, hvor der er plads til alle og alle udfordres – så vidt muligt på deres eget niveau eller lidt over. Den enkelte skal udfordres og stimuleres til at bruge sine evner hver eneste dag. Vi mener, at udvikling kommer af lyst og vilje. Det drejer sig ikke kun om evne og talent.
Vi kalder det: Selvværd gennem læring. Det betyder, at:

 • Undervisningen planlægges og gennemføres med udgangspunkt i den enkelte elev.
 • Undervisningen udfordrer med udgangspunkt i elevens niveau
 • Undervisningen bygger på en anerkendende tilgang præget af nærvær og tryghed.

3. Faglighed

På SIM vægter vi faglighed højt. Eleverne oplever, at faglig ballast giver gode muligheder for at vælge senere i livet.
Vi kalder det: Dygtige unge. Det betyder, at:

 • Eleverne møder undervisningsparate.
 • Såvel lærer som elev møder velforberedte og overholder aftaler
 • Eleverne udfordres fagligt på et passende niveau.
 • Eleverne deltager aktivt og positivt i undervisningen
 • Der er ressourcer til at lærerne opdateres fagligt f.eks. via kurser
 • Der arbejdes målrettet mod afgangsprøver i alle fag.

4. Det lokale og det globale

På SIM bliver eleverne rustet til at kunne begå sig i en global verden med globale udfordringer. Eleverne skal opleve deres forankring lokalt og i det danske samfund samtidig med de får indsigt i og bliver i stand til at begå sig i det internationale samfund.
Vi kalder det: Rødder og vinger. Det betyder, at:

 • Eleven skal på mindst en udlandsrejse i skoleforløbet
 • Eleven skal have kontakt med en elev i udlandet i skoleforløbet

5. IT i undervisningen

På SIM bruges IT og elektroniske medier aktivt i undervisning og kommunikation. Eleverne er fortrolige med at bruge IT som et aktivt værktøj til at løse relevante opgaver.
Vi kalder det: Parat til fremtiden. Det betyder, at:

 • Skolen har alle IT-forudsætninger til at gennemføre moderne og tidssvarende undervisning (fysiske rammer, udstyr, personalets kompetencer, ledelsens forankring)
 • Elever og personale i fællesskab anvender de nyeste IT-redskaber i undervisningen.
 • På skolen findes de perfekte vejledningsmuligheder
 • Der findes en fælles platform for kommunikation – skoleintra.

6. Elever, medarbejdere, forældre i samarbejde

På SIM indgår elever, forældre og medarbejdere i et ansvarligt og positivt samarbejde om skolen og om den enkelte elevs udvikling. Vi kalder det: Anerkendende engagement.
Det betyder, at:

 • Der udarbejdes elevplaner i alle fag.
 • Informationer til/fra skole/hjem sker primært via skoleintra.
 • Samarbejde forpligter.
 • Man er parat til at give/modtage undervisning, når man er i skole.

7. Den kreative, innovative, musiske dimension

På SIM inddrages den kreative, innovative og musiske dimension i undervisningen.
Vi kalder det: Alsidig undervisning. Det betyder, at:

 • Eleven skal lære gennem leg
 • Vi vil tage udgangspunkt i elevens nysgerrighed og ” rygsæk ” ( sekundær læring ).
 • Projektorienteret undervisning i en eller anden form/størrelse indgår som en naturlig del af undervisningen.

8. Elevernes medansvar

På SIM er eleverne engagerede i egen læring og stimuleres til at engagere sig i og tage medansvar for egen fremtid og udvikling.
Vi kalder det: Elevengageret læring. Det betyder, at:

 • Undervisningen er relevant og vedrørende
 • Eleverne er undervisningsmodtagelige.
 • Eleverne senere i livet har mange muligheder.

9. Skolen i samspil

På SIM prioriteres samarbejde med skoledistriktets foreninger, ungdomsskole og klubber samt erhvervslivet højt. Eleverne oplever, at skole og fritid arbejder sammen om at tilbyde de unge gode oplevelser og aktiviteter.
Vi kalder det: Et levende ungdomsmiljø.

10. Et godt skolemiljø

På SIM er der et miljø, hvor elever, forældre og medarbejdere føler sig godt tilpas. Vi har en anerkendende tilgang til hinanden, og skolens fællesskab bygger på tolerance, tillid og tryghed.
Vi kalder det: Trivsel. Det betyder, at:

 • Personale, elever og forældre har en positiv og respektfuld omgangstone overfor hinanden.
 • Skolen og forældrene har et nært samarbejde med udgangspunkt i den enkelte elevs behov.
 • Personale, forældre og elever viser hensyn til forskelligheder og forskellig opfattelse.
 • Anerkendelse følges hånd i hånd med ansvar.